«Комерційна розвідка»

 

Орієнтовна структура курсу

 

Курс передбачає вивчення циклу спеціальних дисциплін (СД) і загальних дисциплін (ЗД), а також підсумкову атестацію (ПА).

зміст програми

 

ЗД. 00 Загальні дисципліни:

 

ЗД. 01 Основи теорії ринку

 

Основи ринкових відносин. Типологія підприємств. Стратегії підприємств. Культура підприємництва. Основні аналітичні інструменти ринкової теорії.

 

ЗД. 02 Психологія індивіда

 

Клітинний контур управління. Теорія темпераментів. Гуморальний контур управління. Церебральний контур управління.

 

ЗД. 03 Психологія комунікацій і комунікативні технології

 

Загальна теорія комунікацій. Приймач і джерело інформації. Основні комунікативні бар'єри. Ділове листування. Формування та аналіз рекламних послань і товарних знаків. Переговори.

 

ЗД. 04 Загальна теорія і систем і системологія

 

Що таке система. Основи розвитку систем. Графіки розвитку систем. Протиріччя. Ідеальність. Синергетичний ефект в системах.

 

ЗД. 05 Системний аналіз і методи прийняття рішень

 

Основи системного аналізу. Основні інструменти прийняття рішень. Теорія ігор. Дослідження операцій. Методи прийняття рішень при нестачі даних. Методи прийняття рішень в умовах невизначеності.

 

ЗД. 06 Креативні технології

 

Мозковий штурм. Метод фокальних об'єктів. Морфологічний аналіз. Системні переходи (18 екранів). Метод РЧВ. ТРВЗ. ФВА.

 

Додаткові дисципліни для 2 річного курсу:

 

ЗД2. 07 Аналітика ринку

 

Основні завдання маркетингу. Соціальні дослідження. Маркетингові дослідження. Аналітика маркетингових досліджень. Основний інструментарій дослідницької роботи. Інтерпретація результатів. Розробка рекомендацій. Контроль за проведенням дослідницької діяльності.

 

ЗД2. 08 Життєві стратегії особистості і підприємства

 

Аналіз життєвої стратегії особистості. Кризи в житті людини. Життя людини і підприємства загальні аспекти і відмінності. Основні інструменти аналізу.

 

ЗД2. 09 Основи управління проектами на підприємстві

 

 Управління проектами. Група ініціаторів. Група керівників. Формування команди. Проектний офіс.

 

ЗД2. 10 Основи ергономіки та інженерної психології

 

 

 

 

СД.00. Спеціальні дисципліни:

 

СД.01. Аналітичне забезпечення безпеки

 

Аспекти аналітичного забезпечення безпеки. Аналітична робота в сфері безпеки. Зміст аналітичної роботи. Робота з джерелами інформації. Оформлення та використання аналітичних результатів. Психологічна безпека аналітичної роботи.

 

СД.02. Основи логіки

 

Процеси аналізу і синтезу. Аналітика та логіка. Основні закони логіки. Характеристика поняття. Судження. Умовивід. Доказ і спростування. Гіпотеза і теорія.

 

СД.03. Економічна безпека підприємства

 

Основні поняття, принципи і сутність економічної безпеки підприємства. Основні напрямки та принципи забезпечення економічної безпеки підприємства. Структура функціональних складових економічної безпеки підприємства. Механізм забезпечення економічної безпеки. Фактори економічної безпеки. Принципи побудови організаційної структури. Загрози економічній безпеці підприємства. Критерії та показники економічної безпеки. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Процеси і механізми забезпечення економічної безпеки підприємства. Організація моніторингу загроз економічній безпеці на підприємстві.

 

СД.04. Теорія і методологія конкурентної розвідки

 

Конкурентна розвідка як інструмент забезпечення безпеки бізнесу. Вивчення конкурентів для отримання переваг. Збір і використання інформації про конкурентів. Процес конкурентної розвідки. Перетворення первинної інформації в продукт розвідки. Основні джерела інформації. Джерела і методи отримання інформації. Види інформації та їх особливості. Методи аналітичного мислення. Інформаційно-аналітичні методи в розвідці. Планування роботи конкурентної розвідки. Практичні аспекти роботи з первинними і вторинними джерелами. Інформаційно-пошукова робота.

 

СД.05. Інформаційна безпека

 

Основні поняття інформаційної безпеки. Основні напрямки забезпечення безпеки інформаційних ресурсів. Аналітична робота в сфері безпеки інформаційних ресурсів. Етапи і методи аналітичної роботи. Методика побудови корпоративної системи забезпечення інформаційної безпеки. Модель і методика корпоративної системи захисту інформації. Формування організаційної політики безпеки. Концептуальні засади захисту інформації в автоматизованих системах. Захист інформації від несанкціонованого доступу. Захист інформації від комп'ютерних вірусів і інших небезпечних впливів у каналах поширення програмних засобів.

 

СД.06. Моніторинг інформації в Інтернеті

 

Принципи організації та пошуку інформації в інтернеті. Історія розвитку пошукових машин. Опис мов запитів різних пошукових машин. Мова запитів пошукової машини Яндекс. Форма розширеного пошуку Яндексу. Опис мови запитів пошукової машини Google. Опис мови запитів пошукової машини Рамблер. Невидимий інтернет. Основні категорії невидимого Інтернету. Візуальний пошуковик. Обмеження можливостей пошукових машин.

 

СД.07. Конкурентний аналіз

 

Завдання стратегічного аналізу. Процес збору конкурентної інформації. Характеристика даних для аналізу. Оцінка індивідуальних характеристик конкурентів. Аналіз конкурентного середовища. Модель «п'яти сил» Портера. Оцінка конкурентних позицій і можливих дій конкуруючих компаній. Теоретичні основи SWOT-аналізу. Алгоритм проведення SWOT-аналізу. Проведення SWOT-аналізу.

 

СД.8. Конфіденційне діловодство і захист комерційної таємниці

 

Сутність, завдання та особливості конфіденційного діловодства і захисту комерційної таємниці. Організація конфіденційного діловодства. Визначення складу конфіденційних документів.

Комерційна таємниця компанії. Заходи щодо забезпечення захисту комерційної таємниці. Створення захищеної системи. Категоріювання конфіденційної інформації. Канали витоку відомостей що становлять комерційну таємницю підприємства. Методика виділення відомостей що становлять комерційну таємницю. Розробка системи захисту конфіденційної інформації.

 

СД.09. Комунікативні техніки отримання інформації

 

Невербальні сигнали людини. Колір, як основа невербальної комунікації. Основні комунікативні техніки. Аналіз за непрямими даними в розмові. Особливості листування в месенджерах. Основи фоносемантики.

 

СД.10. Стратегія особистої безпеки (психологічний тренінг)

 

Поняття небезпеки її види та способи розпізнавання. Фактори ризику і безпеки. Структура стратегії особистої безпеки. Формування стратегії особистої безпеки.

 

СД.11. Психологія маніпулювання

 

Сутність психологічного маніпулювання, його витоки. Характеристика понятійного відображення проявів маніпулювання. Інформаційне середовище та інформаційно-психологічні впливи. Маніпулятивні технології, спрямовані на перетворення інформації. Прийоми і техніки маніпулювання. Організація і управління процесом маніпулювання. Деструктивність і конструктивність маніпулятивних впливів. Основні прийоми захисту від маніпуляцій.

 

СД.12. Конкурентна стратегія

 

Структурний аналіз і конкурентна стратегія. Базові варіанти конкурентної стратегії. Ризики базових варіантів стратегій. Методика аналізу конкурента. Компоненти аналізу конкурента. Конкурентні дії.

Напрями конкурентної стратегії. Стратегічні групи. Конкурентна стратегія в галузях з низьким рівнем концентрації. Формулювання стратегії. Стратегічний аналіз вертикальної інтеграції. Портфельні методи аналізу конкурентів. Стратегія аналізу галузі. Аналіз галузі та конкурентів на основі відкритих (публічних) джерел.

 

Додаткові дисципліни для 2 річного курсу:

 

СД2.13. Конфліктологія

 

Основні поняття конфліктології. Сутність конфлікту, об'єкт і предмет конфліктології. Види міжособистісного спілкування. Характеристика комунікативної боку спілкування. Основні типи конфліктів. Причини виникнення конфліктів. Структура конфлікту. Особливості сприйняття конфліктної ситуації. Функції конфліктів. Динаміка конфліктів.

 

СД2.14. Основи етикету і протоколу

 

Етикет і протокол. Особливості культур. Організація і проведення прийомів, раутів і ділових вечерь. Особливості поведінки на прийомах, раутах, ділових вечерях для отримання розвідувальної інформації. «Корпоративи» як один з основних джерел отримання розвідувальної інформації. Особливості поведінки в неформальній обстановці.

 

СД2.15. Пропаганда як інструмент конкурентної розвідки

 

 

Основи пропаганди. Дезінформація: завдання, типи, структура. Завдання, які вирішуються за допомогою пропаганди та дезінформації. Основні джерела дезінформації.