Освітній процес та форми навчання

Навчаний процес в Інституті післядипломної освіти та професійної підготовки проводиться на підставі договорів (контрактів) між Інститутом післядипломної освіти та професійної підготовки Дніпровського гуманітарного університету та юридичними і фізичними особами.

Процес навчання організовується з урахуванням норм законів України "Про освіту",  "Про вищу освіту", інших законів України, відповідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та внутрішніх правових актів Дніпровського гуманітарного університету, що визначають загальні засади та основні положення організації освітнього процесу в Інституті.

Навчання здійснюється за навчальними планами та складеними на їх основі графіками навчального процесу, що доводяться до відома учасників навчального процесу (слухачів) перед початком навчального року (занять). Освітній процес в університеті здійснюється за такими формами:

– навчальні заняття (лекція, семінарське, практичне, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація);

– самостійна робота;

– практична підготовка;

– контрольні заходи.

Під час навчання слухачі мають право безоплатно користуватися аудиторіями, кабінетами, читальним залом, бібліотекою, брати участь у роботі симпозіумів, конференцій, навчальній і науковій діяльності Дніпровського гуманітарного університету на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.

Прийом на заочно-дистанційну форму навчання здійснюється згідно із загальними нормами чинного Положення про прийом слухачів до Інституту, яке безпосередньо регламентує контингент осіб, що можуть бути прийняті на навчання за денною, заочною та  заочно-дистанційною формами, правила їх зарахування, завершення навчання або відрахування.

Освітній процес за денною формою навчання передбачає постійний особистий контакт науково-педагогічного працівника і студента (слухача), що забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти (слухачі) денної форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочим (індивідуальним) навчальним планом та робочими програмами кредитних модулів.

Очна форма навчання

Заочне навчання — вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання.

Характеризується фазністю. У першу фазу відбувається отримання бази знань, навчальної літератури та її вивчення (настановча сесія), у другу — проводиться перевірка засвоєного матеріалу (заліково-екзаменаційна сесія). Заочне навчання є формою здобуття певного ступеня вищої освіти особами, які працюють або одночасно навчаються за іншою спеціальністю.

Заочна форма навчання

Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки безпосередньо за місцем перебування (проживання) слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. Це форма навчання, що реалізується в умовах віддаленості слухача та викладача на основі поєднання основних засад заочної форми підготовки та використання інформаційних і телекомунікаційних технологій. За своєю сутністю та правовим статусом заочно-дистанційна форма навчання виступає різновидом заочної форми навчання, в яку інтегроване дистанційне навчання як освітня технологія.

Заочно-дистанційне навчання