Диплом

Диплом надається здобувачеві освітніх послуг у разі виконання ним навчального навантаження у повному обсязі, передбаченим навчальним планом за освітньою програмою підготовки фахівців.

Перевірка повнити засвоєння навчального матеріалу та якості здобутих знань під час навчального процесу здійснюється шляхом складання екзаменів і заліків з навчальних дисциплін (семестровий контроль), передбачених освітньої програмою. Підсумковий контроль здійснюється після виконання освітньої програми шляхом проведення кваліфікаційної атестації з метою встановлення відповідності рівня якості підготовки фахівців вимогам стандартів вищої освіти. Форма проведення кваліфікаційної атестації: захист дипломного проекту або роботи, випускний іспит.

Термін навчання: від 12 до 18 місяців.